Polski
Wyszukiwanie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.prool.pl

§1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego sklep.prool.pl prowadzonej przez PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem 0000085413, NIP 754-25-49-128, Tel.(077)453 66 90, są przetwarzane przez PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, przy ul. Składowej 2.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna.
 3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sklep internetowy dostępny po adresem sklep.prool.pl prowadzony przez firmę PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna, ul. Składowa 2, 45-124 Opole, tel.: (77) 453 66 90, mail: sklep@prool.pl, NIP 754-25-49-128, REGON 531500148.
 2. Zakupienie towaru w serwisie sklep.prool.pl jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 4. PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna odpowiada za jakość świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, ma ona obowiązek dostarczenia produktów niewadliwych i jedynie takie dostarcza.
 5. Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą pod nr telefonu: (77) 453 66 90, faksu: (77) 453 66 90, na adres poczty elektronicznej: sklep@prool.pl.
 6. Produkty oferowane przez spółkę PRO-OL objęte są gwarancją producenta.

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem witryny internetowej sklep.prool.pl.
 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 3 dni robocze.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§5. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (objęcia go w posiadanie) i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, lub w inny sposób – wskazany przez Konsumenta, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w pozostałych przypadkach - na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 4. Konsument może odstąpić od umowy przy użyciu formularza zwrotów do niniejszego Regulaminu.
 5. Jeżeli produkt dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, spółka Hand odbierze produkt na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. PRO-OL odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. PRO-OL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: PRO-OL P.H.U. Ewa i Marian Steciów Spółka Jawna, 45-124 Opole, ul. Składowa 2, z dopiskiem: „Reklamacja sklep internetowy”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a)  złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z roku 2014, poz. 827).